Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประชุมชี้แจงการเข้าใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
06 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ พ.ศ. 2562
06 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562 และ ครั้งที่ 27/2562
06 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562
04 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขยายเวลาเปิด-ปิด ระบบโอนเงินค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR)" ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
04 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
04 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562
04 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
04 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
03 ธ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th