Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
26 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2563
26 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ก.ค. 2563
25 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมแกนนำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมกระบวนการเวทีครอบครัวเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ (การสร้างวินัยเชิงบวก ด้วยโปรแกรม Tripple-P) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
25 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยงในการดูแลเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมกระบวนการสร้างวินัยเชิงบวกด้วยโปรแกรม Tripple-P ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
25 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าประชุม
25 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)
25 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
24 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th