Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอแจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
17 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
16 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การตรวจสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกินหกสิบวัน
16 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
16 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
15 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนตามกรอบการจัดทำแผนปกิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนตามกรอบการจัดทำแผนปกิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจามนโยบายรัฐบาล
15 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
15 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th