Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 และประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
30 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
30 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ว4696 เรื่อง การประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
29 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
29 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
29 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ กระบวนการและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan
29 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team)
29 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
29 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th