Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั
12 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ที่ ศก 0023.1/ว 364 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
12 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ
12 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกวดผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561
12 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
12 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการอบรมกฏหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพในยุค 4.0
11 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th