Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
03 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
03 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2563
03 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอจัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ ๓
03 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
02 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งการนำส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563
02 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
02 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานผลการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
02 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th