Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ต.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563
12 ต.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
08 ต.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ
23 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
18 ก.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท.
28 ส.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี
29 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และข้อบกพร่องด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
16 ก.ค. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
26 มิ.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
10 มิ.ย. 2563 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th