Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ม.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ม.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 ม.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (รายละเอียดที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจ)
11 ม.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
08 ม.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
12 ธ.ค. 2560 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงนด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 ธ.ค. 2560 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
14 พ.ย. 2560 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 พ.ย. 2560 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
31 ต.ค. 2560 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และรายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th