Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 พ.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562
06 พ.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562
28 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความในหัวข้อ "บทบาทสมาชิก สอ.ปค. ยุค 4.0"
24 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
10 ต.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชี
17 ก.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
04 ก.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
04 ก.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
21 ส.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th