Browser ของท่านเวอร์ชั่นต่ำกว่า IE 7
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องการกรุณา
Download IE Version ล่าสุด
คลิ๊กที่นี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปรางค์กู่
บ้านพิมาย ถ.สุขาภิบาล 14 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ : 0-4569-7072 โทรสาร : 0-4569-7072,0-4569-7057
Powered By wnt.co.th