Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)
ประชาสัมพันธ์/แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (06 ธ.ค. 2561)  
การเจ้าเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนฯ (05 ต.ค. 2559)  
แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (07 ก.ย. 2559)  
การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 (03 ส.ค. 2559)
แบบรายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS (08 มิ.ย. 2559)
คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนาหนังสือล่าช้า (07 ก.ย. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน สถจ.ศรีสะเกษ (24 ก.ค. 2558)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (17 พ.ค. 2555)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถ.จ.ศรีสะเกษ (27 ม.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เคร... (29 พ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนว... (29 พ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์... (26 พ.ย. 2561)  
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจ... (20 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (20 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลการจำหน่ายขยะ (RDF)(Fefuse Derivied Fuel)... (19 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (07 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (21 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปร... (04 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (02 มี.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 ธ.ค. 2561)  
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2561 - 2562 (14 ธ.ค. 2561)  
ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว (14 ธ.ค. 2561)  
แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกา... (14 ธ.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (14 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learni... (14 ธ.ค. 2561)
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 (14 ธ.ค. 2561)
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องหลักเกณฑ... (14 ธ.ค. 2561)
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง... (14 ธ.ค. 2561)
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณ... (14 ธ.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (13 ธ.ค. 2561)
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค... (13 ธ.ค. 2561)
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค... (13 ธ.ค. 2561)
การกำหนดเพิ่มเติม สำหรับการประเมิน ITAS ประจำปี พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
ขอเชิญเข้าประชุม (13 ธ.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ... (12 ธ.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ... (12 ธ.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (12 ธ.ค. 2561)
กรมสรรพากรแจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (12 ธ.ค. 2561)
ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน (11 ธ.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th