Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินภาษี 1 ใน 9 (04 เม.ย. 2561)  
แจ้งโอนภาษีและค่้าธรรมเนียมรถยนต์ (04 เม.ย. 2561)  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2561 (03 เม.ย. 2561)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (29 มี.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (20 มี.ค. 2561)
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 256... (15 มี.ค. 2561)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (15 มี.ค. 2561)
การสำรวจการบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติทั่วไป ของ อปท. (14 มี.ค. 2561)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ (14 มี.ค. 2561)
การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. (14 มี.ค. 2561)
มติ ก.อบต.ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (13 มี.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 มี.ค. 2561)
ขอความร่วมมือรณงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สู... (12 มี.ค. 2561)
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมไปพลางก่อน (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท... (12 มี.ค. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (12 มี.ค. 2561)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (05 ก.พ. 2561)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉ... (16 ม.ค. 2561)
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 ม.ค. 2561)
การโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อง... (11 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (09 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (19 ก.พ. 2561)
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงก... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (30 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (25 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (23 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (28 ธ.ค. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 2018 (25 เม.ย. 2561)  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (24 เม.ย. 2561)  
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี... (24 เม.ย. 2561)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพ... (24 เม.ย. 2561)
การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกค... (24 เม.ย. 2561)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรม... (24 เม.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (23 เม.ย. 2561)
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ก... (23 เม.ย. 2561)
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ... (23 เม.ย. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนส... (23 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพ... (23 เม.ย. 2561)
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศู... (23 เม.ย. 2561)
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศู... (23 เม.ย. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสน... (23 เม.ย. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (23 เม.ย. 2561)
แจ้งส่งเงินรายได้อปท.สนง.สรรพสามิต(โอนวันที่20เม.ย.61) (23 เม.ย. 2561)
แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสต... (23 เม.ย. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่... (20 เม.ย. 2561)
การสำรวจข้อมูลเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตา... (19 เม.ย. 2561)
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (ประจำเดือนภาษีต.ค.60-ก.พ.61) (19 เม.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ต้องการหาคนแทน (21 เม.ย. 2560)  
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th