Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (05 ก.พ. 2561)  
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉ... (16 ม.ค. 2561)  
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 ม.ค. 2561)  
การโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อง... (11 ม.ค. 2561)
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ... (11 ม.ค. 2561)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (08 ม.ค. 2561)
แจ้งแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงนด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองท้อง... (12 ธ.ค. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (06 ธ.ค. 2560)
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน... (14 พ.ย. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (06 พ.ย. 2560)
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และรายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง (31 ต.ค. 2560)
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติ... (19 ต.ค. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (10 ต.ค. 2560)
ข่าวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (19 ก.ย. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (05 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คั... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสรีสะเกษ เรื่อง ผลการประพชุมคณะกรรมการกำหนดของเขตงานจ้างที่ปรึกาา (... (11 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (19 ก.พ. 2561)  
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)  
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)  
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงก... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (30 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (25 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (23 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไ... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผ... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต... (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผ... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้า... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศ... (26 ก.ย. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (19 ก.พ. 2561)  
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุ... (19 ก.พ. 2561)  
การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถม... (19 ก.พ. 2561)  
ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (16 ก.พ. 2561)
ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่ส... (15 ก.พ. 2561)
การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ที่ ศก 0023.4... (14 ก.พ. 2561)
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศ... (14 ก.พ. 2561)
การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย... (14 ก.พ. 2561)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป... (14 ก.พ. 2561)
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (14 ก.พ. 2561)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประ... (14 ก.พ. 2561)
การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (13 ก.พ. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (09 ก.พ. 2561)
การปรับปรุงแนวทางดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิ... (08 ก.พ. 2561)
การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงยบประมาณ พ.ศ.2561 และเงินกันไว้เหลื่อมปี (โอนเ... (08 ก.พ. 2561)
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (08 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Rea... (07 ก.พ. 2561)
รายงานตามแบบสำรวจ 1 รายชื่อ อปท. ที่มีชื่อซ้ำและอยู่ในตำบลเดียวกันภายในอำเภอเดีย... (07 ก.พ. 2561)
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ที่ ศก 0023.... (07 ก.พ. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th